U ponedeljak 18.12.2017. u Medija centru u Beogradu, održana je promocija rezultata projekta CAAS Indeks autoritarnog populizma realizovanog od strane Centra za antiautoritarne studije u saradnji sa američkom libertarijanskom fondacijom Atlas Network i međunarodnom mrežom liberalnih studentskih organizacija Students for Liberty. Projekat je realizovan sa ciljem mapiranja i praćenja autoritarnih i populističkih tendencija u Srbiji kao odgovor na talas ovih pojava širom kontinenta, ali i njihovo sve češće nekritičko i nekonzistentno pominjanje u javnom diskursu.

Na konferenciji su govorili autor Indeksa i programski direktor CAAS-a, Saša Mirković, Petar Čekerevac iz Libertarijanskog kluba Libek, Ivan Despotović iz tima „Barometra slobode“ Fridrih Nauman fondacije, kao i Aleksandar Kokotović, evrposki programski direktor Students for Liberty. Moderator je bio predsednik CAAS-a, Ratko Nikolić koji je predstavio dosadašnji rad ove organizacije i rezultate CAAS Škole novinarstva koju je opisao kao do sada najambiciozniji CAAS-ov projekat, a zatim predstavio govornike.

Saša Mirković, autor Indeksa, predstavljajući svoj rad, naglasio je značaj jasne i nedvosmislene definicije autoritarizma i populizma kao nužnog uslova za blagovremeno i svrsishodno reagovanje na ove po liberalnu demokratiju pogubne pojave. Autoritarizam je definisao naspram liberalizma, a kao simptome ove pojave naveo: netrpeljivost prema vladavini prava, jačanje i okupiranje države od strane autoritarne partije ili vođe, masovni klijentelizam i neprijateljstvo prema nevladinom sektoru. Populizam je sa druge strane definisao naspram demokratije i njenog pluralizma, a kao definišuće karakteristike, naveo je i antielitizam, odsustvo odgovornosti, kao i revolucionarnu terminologiju.

Petar Čekerevac je podržao nastojanja CAAS-a i Indeksa autoritarnog populizma ocenivši da je populizam u Srbiji konstanta, a ne deo nekog svetskog ili evropskog talasa i pritom naglasio značaj obrazovnog sistema za reprodukciju plodnog tla za populizam, a svoju tvrdnju potkrepio ukazivanjem na populističke tvrdnje kojima domaći udžbenici obiluju.

Ivan Despotović koji je u okviru „Barometra slobode“ proučavao političke slobode, ocenio je nastojanja CAAS-ovog indeksa kao izrazito važna jer svaki indeks pre svega ukazuje na problem što je prvi korak pri njegovom rešavanju.

Aleksandar Kokotović je predstavio rad Students for Liberty i izjavio da je ovo treći projekat na kome SFL sarađuje sa CAAS-om, kao i da je čast podržati incijativu poput CAAS Indeksa autoritarnog populizma.