Tokom skoro dve godine koliko traje moj poslanički mandat u Narodnoj Skupštini, imala sam prilike da svedočim i prisustvujem nebrojanim kršenjima i zloupotrebama skupštinskih procedura. U medijima se godinama iskrivljuje stvarnost i namerno se kreira narativ da su svi poslanici odgovorni za haos u Skupštini, da se tamo pravi cirkus i to je ono čime se javnost uveseljava. Prava je istina da su za zloupotrebu skupštinskih procedura uvek odgovorni predsedavajući Skupštine koji je dužan da se stara o redu na sednicama, kao i poslanici koji se oglušuju o Poslovnik Narodne Skupštine i ne poštuju ga.

Kako uopšte dolazi do zloupotreba pravila i procedura? Ono što omogućava zloupotrebe jeste selektivna i pristrasna primerna Poslovnika. Podsetimo, osnovna i glavna dužnost predsedavajućih jeste da se staraju i održavaju red u Skupštini. Međutim, gotovo svakodnevno se predsedavajući ne drže Poslovnika, a neretko dolazi i do njegovog proizvoljnog tumačenja.

Nekoliko primera koji svedoče o nesumnjivim zloupotrebama mogu se pronaći prilikom prava na repliku. Primera radi, poslanici vladajuće većine gotovo bez izuzetka dobijaju pravo na repliku u situacijama kad ih neko pomene ili pogrešno interpretira njihove reči, dok poslanici opozicije najčešće ne dobijaju tu mogućnost. Dobacivanje je takođe zabranjeno Poslovnikom, mada se dešava da predsedavajući ignorišu kada to rade predstavnici većine i to naziva ‘’negodovanjem’’. S druge strane, kada predstavnici opozicije dobacuju, uvek bivaju opomenuti od predsedavajućih i to uvek na način koji je uvredljiv i ponižavajući. Stoga, selektivna primerna Poslovnika uz brojna ‘’kreativna’’ tumačenja predsedavajućih koji se otvoreno i bez uvijanja stavljaju na stranu većine, jeste ono što doprinosi i uzrokuje haos u Skupštini, uz nezaobilaznu zloupotrebu skupštinskih pravila i procedura.

Česte zloupotrebe dešavaju se prilikom zakazivanja sednica Narodne Skupštine. U protekle dve godine nekoliko opozicionih stranaka par puta je bojkotovalo zasedanja upravo zbog toga. Šta je sporno prilikom sazivanja sednice? Naime, dešavalo se da predsedavajuća Skupštine Maja Gojković zakaže sednicu tačno 24 sata i jedan minut pre njenog održavanja ne bi li sprečila opoziciju da podnese dopune dnevnog reda[1]. Pojašnjenja radi, prema Poslovniku, predlozi za dopune dnevnog reda mogu se dostaviti najkasnije 24 časa pre početka naredne sednice. Ovakvim zakazivanjem prilikom kojeg se opoziciji dostavlja samo jedan minut da dostavi dopune, dolazi se do očigledne zloupotrebe skupštinskih procedura. Situacije poput ove, odgirale su se više puta u aktuelnom sazivu Skupštine.

Poslanici Narodne Skupštine imaju pravo da postavljaju pitanja predsednici Vlade, ministrima, predsedniku Republike Srbije, kao i predsednici Skupštine. Poslanici ‘’Dosta je bilo’’ su više desetina puta upućivali pitanja gore pobrojanima, ali redom su ostajali bez odgovora.

Poslanička grupa pokreta ‘’Dosta je bilo’’ je zbog svega navedeno podnela predlog za smenu predsednice Skupštine Maje Gojković i potpredsednika Veroljuba Arsića[2]. U obrazloženju predloga naveli smo da smatramo da su predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, kao i potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić od sazivanja poslednje sednice 9. avgusta 2016. godine, pa sve do današnjih dana, tokom predsedavanja više puta grubo i na očigled cele javnosti prekršili Ustav Republike Srbije, Zakon o Narodnoj skupštini, odnosno Poslovnik Narodne skupštine, što je dovelo do potpune degradacije najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji.

Način na koji predsednik i potpredsednik predsedavaju sednicama Narodne Skupštine, više nego očigledno dokazuje da su zaboravili na svoje osnovne obaveze kao predsedavajući i da institucija Narodna skupština nije njihovo privatno vlasništvo, a još manje vlasništvo njihovih partijskih kolega, kao i činjenica da svi narodni poslanici imaju jednaka prava i dužnosti.

Zahvaljujući postupanju predsednice, prvi put imamo situaciju da narodni poslanici opozicionih poslaničkih grupa u znak protesta podižu svoje poslovnike, upravo da bi predsedavajućoj ukazali na povredu Poslovnika, a da nakon toga, ne samo da ne dobiju reč, već predsedavajućeg, kao i potpredsednika Arsića, daju sebi za pravo da se tome otvoreno podsmevaju, zaboravljajući na činjenicu da su poslaničke grupe izabrane od strane naroda, a ne od predsedavajućih, kao ni od strane njihovih partijskih kolega.

Na sednici Narodne Skupštine, govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres, podsećamo da nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku, korišćenje uvredljivih izraza, kao i neiznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica u skladu sa članovima 106. i članom 107. Poslovnika.

Zahvaljujući Maji Gojković i Veroljubu Arsiću, skandalozne situacije se nadovezuju jedna za drugom, neprimerene izjave, grubo kršenje Poslovnika, što je sve skupa dovelo do potpunog obesmišljavanja funkcije predsednika i degradacija Narodne skupštine.

Na kraju, ono što je poražavajuće, jeste činjenica da su kao predsednica, tako i potpredsednik Arsić, da su rešili da se potpuno povinuju želji Vlade Republike Srbije, da im zakoni samo protrče kroz Skupštinu, da se o njima ne raspravlja na način predviđen Poslovnikom, te da javnost Srbije ostaje uskraćena za informacije o mnogim zakonskim rešenjima koje vladajuća većina izglasava na zvuk zvona, iako upravo ta rešenja direktno utiču na životni standard i ekonomsku moć naših građana.

Zahvaljujući Maji Gojković i Veroljubu Arsiću, koji su prekršili svaku meru i grubo povredili Ustavom zagarantovano pravo na pravna sredstva dokazuju i to da su sebi dali za pravo da kreiraju nove mere za održavanje reda na sednici prema poslanicima opozicije, kako bi na svaki način pokušali da spreče da se čuje njihov glas u parlamentu.

Sve pobrojano ne samo što predstavlja zloupotrebu skupštinskih procedura već je dovelo do potpune degradacije Narodne skupštine, koja je ovakvim postupanjem predsedavajućih postala izvršni organ Vlade Republike Srbije. Zbog toga smo zahtevali hitno razrešenje, kako predsednice Maje Gojković, tako i potpredsednika Veroljuba Arsića.

Podsetimo se i još jedne očite  zloupotrebe o kojoj javnost ništa nije saznala, iako ta situacija svedoči o načinu postupanja u Skupštini. Da nije bilo priloga u humorističkim emisijama, javnost bi ostala uskraćena za događaj koji ću opisati. Naime, u novembru mesecu prošle godine, predsednica Skupštine Maja Gojković je primenila silu i poništila glasanje u Skupštini, a da nijedan medij to nije rekao, niti objavio na naslovnoj strani. Dogodilo se naime, da je vladajuća većina glasala za predlog DJB o razrešenju članova RIK, već to kažu i potvrđuju video snimak i elektronski skupštinski sistem. Gojkovićeva pritisla zvonce što je bio signal SNS-u da glasa. Snimak i elektronski sistem pokazuju da je bilo dovoljno poslanika, da je većina glasala i usvojila predlog DJB. Zatim je Gojković nevešto optužila sistem e – parlament da ne radi i da nije bilo kvoruma. Onda je usledilo novo glasanje, kada naravno vladajuća većina nije glasala.

Dakle, bez obzira da li je Gojković imala nameru ili ne da svojim poslanicima zvoncetom siglanizira da glasaju, oni su glasali, predlog DJB je dobio većinu, ali je Gojković na kriminalan način to poništila čime je samovoljno prekrojila volju većine u parlamentu čime je nastavljeno unižavanje ove institucije putem očiglednih zloupotreba skupštinskih procedura.

Još jedan primer zloupotrebe zaslužuje da se navede u ovom tekstu. Reč je o poslednjoj sednici u protekloj godini na kojoj je trebalo da se raspravlja o najvažnijem zakonu u godini – Predlogu zakona o budžetu za 2018. godinu[3]. Naime, po obimu i po važnosti bi ovaj Predlog zakona trebalo da bude posebna i jedna tačka sednice, međutim, poslanici vladajuće većine su predložili i izglasali da se najvažniji zakon u jednoj kalendarskoj godini, dakle budžet Republike Srbije, objedini sa 30 drugih zakona od kojih svaki zaslužuje zasebnu raspravu. Ne samo što su uspeli da obesmisle celokupnu raspravu o ovome, već su otišli korak dalje i sprečili  da se u Skupštini uopšte diskutuje o amandmanima opozicije na budžet za 2018. godinu. Objedinjavanjem  rasprave su ujedno i skratili vreme kao da postoji samo jedna tačka dnevnog reda, a pored toga,  SNS i njihovi koalicioni partneri su podneli preko 300 amandmana na rebalans budžeta za 2017.godinu i izmene Zakona o budžetskom sistemu. Da apsurd bude veći, za te amandmane na kraju nisu ni glasali, čak su ih i povukli što je protivno svim pravilima i poslovniku jer se amandmani mogu povući samo dok traje rasprava, a ne kada se ona završi. Time što su potrošili vreme za raspravu, predstavnici većine su sprečili da se  govori o amandmanima opozicije na budžet za 2018. godinu tako da je aktuelni budžet po prvi put usvojen bez ikakve rasprave u Skupštini što je nezapamćena situacija[4].

Kako se boriti i šta preduzeti protiv ovih očiglednih zloupotreba? Ono što je poslanička grupa Dosta je bilo uradila jeste to što je krivičnu prijavu protiv predsedavajućih u Narodnoj skupštini: Maje Gojković, Veroljuba Arsića, Vladimira Marinkovića i Đorđa Milićevića, zbog zloupotrebe službenog položaja, povrede slobode govora i javnog istupanja i sprečavanja političkog, sindikalnog i drugog delovanja i udruživanja. Naime, upravo tokom sednice na kojoj se raspravljalo o budžetu za 2018. godini, predsedavajući u Skupštini zloupotrebili su svoj položaj, grubo prekršili Poslovnik i krali vreme za raspravu po amadmanima. Prema Poslovniku, svaki poslanik ima dva minuta da obrazloži svoj amandman, ali predsedavajući su krali vreme tako što su svakom poslaniku SNS zaokružili vreme na dva minuta – bez obzira da li je govorio 1,17 minuta, 1,45 ili 1, 78 minuta. Na taj način su tri dana falsifikovali dužinu trajanja izlaganja poslanika vladajuće većine. Uvidom u sistem e parlamenta nedvosmisleno je utvrđeno da je poslanicima evidentirano utrošeno vreme od dva minuta iako su znatno kraće govorili.

Kako se navodi u krivičnoj prijavi koju smo podneli, prijavljeni su navedena dela učinili svesno kako bi naneli štetu opozicionim narodnim poslanicima i veštački skratili Poslovnikom predviđeno ukupno vreme za raspravu od 600 minuta čime je nanesena teža povreda prava zloupotrebom službenog položaja i nesavesnim radom u službi.

Predsednik poslaničke grupe Dosta je bilo Saša Radulović je  predsedavajuće odmah  javno upozorio da čine krivično delo što znači da su svesni i upozoreni hteli izvršenje krivičnog dela i da nisu hteli da spreče postupanje koje je za cilj imalo da spreči opozicione poslanike da koriste svoja Ustavom i zakonom garantovana prava.

Na kraju, možemo reći da zloupotrebe skupštinskih pocedura dovode do toga da se predstavnici opozicije predstave kao oni koji su odgovorni za stvaranje haosa u Narodnoj Skupštini čime se, kako to pravdaju predsedavajući, onemogućava normalan parlamentarni rad. To ne može biti dalje od istine jer su predsedavajući najodgovorniji za kršenje i zloupotrebe procedura koje predstavljaju uzrok, a reakcije predstavnika opozicije su posledice takvog ponašanja. Kako u rukama i pod svojom čizmom imaju većinu medija, vlast ih koristi kako bi opoziciju optužila za haos, čime nedvosmisleno obmanjuje javnost i kreira narativ u kome se satanizuje opozicija. Ovakvim ponašanjem se unižava Skupština, a javnosti se plasira stav da je u ovom najvišem zakonodavnom telu nemoguć dijalog i demokatska rasprava (što jeste činjenica, ali to je isključivo rezultat postupaka vladajuće većine i predsedavajućih). Time se svaki demokratski dijalog prikazuje besmislenim i nepostojećim čime se direktno otvara put za urušavanje demokratskih kontrolnih mehanizama, a vlast se dodatno centralizuje u rukama vladajuće stranke i njihove koalicije.

Primera zloupotrebe skupštinskih procedura je mnogo, a ovde smo se trudili da navedemo samo najočiglednije. Zloupotrebom procedura ne dolazi samo do diskriminacije poslanika i uspostavljanja nejednakih pravila i prava za sve. Ono što je znatno opasnije jeste što se zloupotrebama ugrožava poslanika da slobodno zastupaju svoje političke stavove i bore se za prava građana koje u Skupštini zastupaju. Kršenjem zakona, pravila i procedura u samoj Skupštini dolazi do njene potpune degradacije čime se u pitanje dovode i demokratski procesi u celom društvu.

Reference:

[1] http://dostajebilo.rs/blog/2017/12/01/jos-jedna-sednica-skupstine-u-minut-do-isteka-roka/

[2] http://dostajebilo.rs/blog/2017/12/21/djb-podneo-krivicnu-prijavu-protiv-maje-gojkovic-i-ostalih-predsedavajucih-u-skupstini/

[3] http://dostajebilo.rs/blog/2017/12/12/sns-brutalno-uveo-monolog-u-skupstinu/

[4] http://dostajebilo.rs/blog/2017/12/10/sns-planira-da-spreci-raspravu-o-amandmanima-opozicije-na-budzet-za-2018-godinu/

Autorka: Dr Ana Stevanović

O autorki: Narodna poslanica pokreta Dosta je bilo u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Maturirala u Petoj beogradskoj gimnaziji. Diplomirala 2008. godine menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti, u Beogradu. Doktorirala na temi psihologije menadžmenta i liderstva, organizacionih inovacija ustanova kulture i psihologije kreativnosti na istom fakultetu. Od 2004. godine aktivno učestvuje u organizaciji istaknutih kulturnih događaja, a ponajviše se bavila komunikacionim strategijama i odnosima s javnošću sarađujući sa najvećim filmskim festivalima u zemlji. Kao jedan od najboljih studenata bila je stipendista Ministarstva prosvete i nauke RS, Skupšine Grada Beograda, Republičkog zavoda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Eurobanke EFG i Vlade Republike Grčke na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu. Objavila oko petnaest naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima u kojima je istraživala teme poput medijske cenzure i etike medija, psihologije liderstva i komunikacionih strategija. Preko 12 godina u oblasti kulture i umetnosti na poziciji menadžer za komunikacije.

Ovaj tekst je nastao uz podršku fondacije Friedrich Naumann za sloboduTekst je isključivo stav autora i ne odražava stavove fondacije Friedrich Naumann za slobodu.